-முதலில்-வந்ததா-அல்லது-முட்டை-முதலில்-வந்ததா

, , Leave a comment

 

Leave a Reply