இரு விடைகளுடன் இரு புதிர்கள் TAMIL PICTURE PUZZLE

, , Leave a comment

இரு விடைகளுடன் இரு புதிர்கள்

புதிர் 1

மேலுள்ள கணித புதிரில் உங்கள் விடை 40 ஆக இருக்கலாம்.

சாதாரண கூட்டலில்

1+4=5,

5+2+7=12

12+3+6=21

ஆகவே 21+8+11=40

ஆனால் சரியான விடை 96 என நிரூபிக்க முடியுமா?

 

புதிர் 2

மேலுள்ள படப் புதிரின் விடை 16 என தவறாக நினைத்து விடாதிர்கள். உங்கள் வாதத்தின் படி

மூன்று ஆப்பிள் =30, எனவே ஒருஆப்பிள் 10

ஒரு ஆப்பிள்+ இரு வாழை= 18, எனவே வாழை=4

வாழை-  தேங்காய்=2. எனவே தேங்காய்=2

ஆகவே ஆப்பிள்+வாழை+தேங்காய்=10+4+2=16

ஆனால் விடை 14 எப்படி?

சரியான விடைகள் இரு விடைகளுடன் இரு புதிர்கள்

புதிர் 1

முதல் எண்ணை இரண்டாம் எண்ணால் பெருக்கி பின் முதல் எண்ணைக் கூட்டவும்.

1*4 =4+1=5

2*5=10+2=12

3*6=18+3=21

8*11=88+8=96

எனவே விடை 96!

புதிர் 2

இப் புதிரில் படங்கள் சரியாக அவதானிக்கப்பட வேண்டும்.

தரவில் 4 வாழைப் பழங்களும் இரு தேங்காயும் உள்ளன.

ஆனால் கேள்வியில் 3 வாழைப் பழங்களும் ஒரு தேங்காயும் உள்ளன

எனவே

மூன்று ஆப்பிள் =30, எனவே ஒருஆப்பிள் 10

ஒரு ஆப்பிள்+ இரு நான்கு வாழைப் பழங்கள்= 18, எனவே ஒரு நான்கு வாழைப் பழங்கள்=4 , எனவே ஒரு வாழைப் பழம்=1

ஒரு நான்கு வாழைப் பழங்கள்- இரு  தேங்காய்கள்=2. எனவே இரு தேங்காய்=2, எனவே ஒரு தேங்காய்=1

ஆகவே ஒருஆப்பிள்+மூன்றுவாழைப்பழம்+ஒருதேங்காய்=10+3+1=14!

 

 

Facebook Comments

 

Leave a Reply