இலகுவான எண் புதிர்

, , 1 Comment

இலகுவான எண் புதிர்

  1. ஓர் எண்ணை நினைக்கவும் : உ+ம் 157
  2. அத்துடன் அடுத்த கூடிய எண்ணைக் கூட்டவும் : 157+158=315
  3. வரும் விடையுடன் 9 ஐ கூட்டவும் : 315+9=324
  4. பின் இரண்டால் வகுக்கவும் :324/2=162
  5. அத்துடன் எண்ணிய எண்ணைக் கழிக்கவும் : 162-157=?
  6. உங்கள் விடை எப்போதுமே 5 ஆகும்.

Facebook Comments

 

One Response

Leave a Reply