உங்கள் நண்பன் எண்ணிய எண்ணை கூற வியப்பூட்டும் புதிர்

, , 1 Comment

உங்கள் நண்பன் எண்ணிய எண்ணை கூற வியப்பூட்டும் புதிர்

பின்வருமாரு கூறவும்

tamil riddles

  1. ஏதாவது ஒரு எண்ணை நினைக்கவும் உ+ம் 5238
  2. அவ் வெண்ணுடன் கடைசியாக பூச்சியத்தை சேர்க்கவும்- 52380
  3. பின் முதல் நினைத்த எண்ணைக் கழிக்கவும் – 52380 – 5238 = 47142
  4. அத்துடன் 54 இனை கூட்டவும்- 47142 +54 = 47196
  5. வரும் விடையிலிருந்து பூச்சியத்தை தவிர ஏதாவது ஓர் எண்ணை நீக்கவும்
  6. எஞ்சிய எண்களை கூறச் சொல்லவும் – உ+ம் ஆக 7 ஐ நீக்கியிருப்பின் உங்கள் நண்பன் விடையாக 4,1,9,6, என்பார்

நீக்கிய எண் 7 என்பதை கண்டுபிடிக்க

  1. விடையாக கூறிய எண்களை கூட்டவும்- 4+1+9+6=20
  2. வந்த விடையை விட கூடிய 9 இன் மடங்கை எடுக்கவும்- இவ் உதாரணத்தில் 27
  3. கூடிய ஒன்பதின் மடங்கிலிருந்து கூட்டிய விடையை கழிக்க நீக்கிய எண் வரும்- 27-20=7

Facebook Comments

 

One Response

Leave a Reply