உங்கள் நண்பரிடம் சவால்விட ஒரு புதிர்

, , 12 Comments

உங்கள் நண்பரிடம் சவால்விட ஒரு புதிர்

 

உங்கள் நண்பரிடம் சவால்விட கீழேயுள்ள ஒழுங்கு முறையில் கூறவும்

Simple-Number-Mind-Trick

 

 • ஓர் எண்ணை நினைக்கவும்
 • அவ்வெண்ணை 5 ஆல் பெருக்கவும்
 • அத்துடன் 6 ஐ கூட்டவும்
 • வரும் விடையை 4 ஆல் பெருக்கவும்
 • அத்துடன் 9 ஐ கூட்டவும்
 • மீண்டும் 5 ஆல் பெருக்கவும்

கடைசியாக வரும் விடையை கேட்கவும்

வரும் விடையிலிருந்து 165 ஐ கழித்து 100ஆல் வகுக்க நினைத்த எண் கிடைக்கும்.

 

உதாரணத்திற்கு நினைத்த எண் 12 எனில்

 • 12*5=60
 • 60+6=60
 • 66*4=264
 • 264+9=273
 • 273*5=1365
 • 1365-165=1200
 • 1200/100=12

 

விளக்கம்

நினைக்கும் எண் a எனில் முறையே

 1. 5*a=5a
 2. 5a+6=5a + 6
 3. 4(5a+6)=20a + 24
 4. (20a + 24)+9=20a + 33
 5. 5(20a + 33)=100a + 165.
 6. 100a+165-165=100a
 7. 100a/100=a

 

Facebook Comments

 

12 Responses

Leave a Reply