உங்கள் பிறந்தநாள் எக்கிழமை?

, , 10 Comments

உங்கள் பிறந்தநாள் எக்கிழமை?

எந்த ஒரு வருட திகதிக்கும் கிழமை காணும் முறை

days of year

 லீப் அல்லாத வருடத்திற்கு (உதாரணத் திகதி 2013/11/30)

 1. ஆண்டை 4 ஆல் வகுக்கவும்- 2013/4=503
 2. வகுக்க வரும் முழு எண்ணுடன் ஆண்டு+திகதி+மாதத்திற்குரிய எண்(மேலுள்ள அட்டவணை படி) கூட்டவும் உ+ம்-          =503+2013+30+1=2547
 3. பின், வரும் விடையை 7ஆல் வகுத்து மிகுதியை எடுக்கவும்-  2547/7=363 மீதி 6
 4. மேலுள்ள கிழமை அட்டவணைபடி மிகுதி எண்ணுக்குரிய கிழமையே அத்திகதிக்குரிய கிழமையாகும்- இவ் உதாரணத்தில் சனிக் கிழமை
 5. லீப் அல்லாத வருடத்திற்கும்,  லீப் வருடத்தின் ஜனவரி பெப்ரவரி தவிர்ந்த ஏனைய மாதங்களுக்கும் மேற் கூறிய முறை படி கிழமையை கணிக்கலாம்

 லீப்  வருடத்திற்கு (உதாரணத் திகதி 2012/02/25)

 1.  லீப் அல்லாத வருடத்திற்கும்,  லீப் வருடத்தின் ஜனவரி பெப்ரவரி தவிர்ந்த ஏனைய மாதங்களுக்கும் மேற் கூறிய முறை படி கிழமையை கணிக்கலாம்.
 2. ஆண்டை 4 ஆல் வகுக்கவும்- 2012/4=503
 3. லீப் வருட முதலிரு மாத்ங்களிற்கு வரும் விடையிலிருந்து ஒன்றை கழிக்கவும்- 503-1=502
 4. வகுக்க வரும் முழு எண்ணுடன் ஆண்டு+திகதி+மாதத்திற்குரிய எண்(மேலுள்ள அட்டவணை படி) கூட்டவும் உ+ம்-          =502+2012+25+1=2540
 5. பின், வரும் விடையை 7ஆல் வகுத்து மிகுதியை எடுக்கவும்- 2540/7=382 மிகுதி 6
 6. மேலுள்ள கிழமை அட்டவணைபடி மிகுதி எண்ணுக்குரிய கிழமையே அத்திகதிக்குரிய கிழமையாகும்- இவ் உதாரணத்தில் சனிக் கிழமை.

 

மேலுள்ள முறைப் படி அட்டவணையை உபயோகித்து

உங்கள் பிறந்தநாள் எக்கிழமை? என்பதையோ

எந்த ஒரு வருட திகதிக்கும் கிழமை என்ன என்பதையோ அறியலாம்.

Facebook Comments

 

10 Responses

Leave a Reply