உள்ளீட்டு,வெளியீட்டுச்சாதனங்கள் (Input and Output Devices)

, , 1 Comment

உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள் (INPUT DEVICES)

தரவுகளையும் நிகழ்ச்சித்திட்ட அறிவுறுத்தல்களையும் கணினியினுள் அனுப்பப் பயன்படும் சாதனங்கள் யாவும் உள்ளீட்டுப் பகுதி அல்லது உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள் என அழைக்கப் படுகின்றன.

சில உள்ளீட்டுச்சாதனங்கள் :

1

2

வெளியீட்டுச்சாதனங்கள் (OUTPUT DEVICES)

கணினியினால் Process செய்யப்பட்ட பெறுபேறுகளைப் பாவனையாளருக்கு வழங்கப் பயன்படும் சாதனங்கள் யாவும் வெளியீட்டுப் பகுதி அல்லது வெளியீட்டுச் சாதனங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

சில வெளியீட்டுச்சாதனங்கள் :

3

Facebook Comments

 

One Response

Leave a Reply