எத்தனை கால்கள்?

, , Leave a comment

இப் படத்தில் எத்தனை கால்கள் உள்ளன?

சரியான விடை

10

Facebook Comments

 

Leave a Reply