எளிதான வயது புதிர்

, , Leave a comment

எளிதான வயது புதிர்

guess age tamil

தற்போது தந்தையின் வயது மகனின் வயதின் நான்கு மடங்காகும். இன்னும் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மகனின் வயது தந்தையின் வயதின் சரி பாதியாகும். இருவரினதும் வயது எத்தனை?

விடை எளிதான வயது புதிர்

தந்தையின் தற்போதைய வயது y

மகனின் தற்போதைய வயது x எனின்

4x=y

2(x+30)=(y+30)

2(x+30)=(4x+30)

2x+60=4x+30

2x=30

x=15

y=60

or

தற்போது தந்தைக்கு மகன் விகிதம் 4:1

30 ஆண்டுகளின் பின் தந்தைக்கு மகன் விகிதம் 2:1

30 ஆண்டுகளின் பின் தந்தையின் விகிதங்களின் வித்தியாசம் 2

எனவே  தந்தையின் தற்போதைய வயது 30*2=60

மகனின் தற்போதைய வயது 15

 

 

 

 

Facebook Comments

 

Leave a Reply