ஒரு செக்கனில் எண்ணிய எண்ணை கூற புதிர்

, , 3 Comments

ஒரு செக்கனில் எண்ணிய எண்ணை கூற புதிர்

 

ஓர் எண்ணை நினைக்கவும்: உ+ம் 37

அதனை 2 ஆல் பெருக்கவும் :37*2=74

வரும் விடையை 5 ஆல் பெருக்கவும் :74*5=***

கடைசி விடையை கூறவும்.

எண்ணிய எண்ணை கண்டுபிடிக்க கடைசி விடையை 2 ஆல் வகுத்து பின் 5 ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும்,

ஆனால் வகுக்காமல் ஒரு செக்கனில் எண்ணிய எண்ணை கூற

கடைசி விடையிலிருந்து கடைசி எண்ணை நீக்கவும் : 370->37

 

 

Facebook Comments

 

3 Responses

Leave a Reply