கணித மாயம்

, , 4 Comments

கணித மாயம்

5 எலிகளுக்கு 5 இனிப்பை சாப்பிட 5 செக்கன் எடுப்பின்

4 எலிகளுக்கு 4 இனிப்பை சாப்பிட எத்தனை செக்கன் எடுக்கும்?

4 செக்கன் என்பது தவறான விடை

கணித மாயம் சரியான விடை 5 ஆகும்

 

Facebook Comments

 

4 Responses

Leave a Reply