நீங்கள் வயதிற்கு ஏற்ற உடற் திணிவு (BODY MASS INDEX) உடையவரா?

, , Leave a comment

 நீங்கள் வயதிற்கு ஏற்ற உடற் திணிவு (BODY MASS INDEX) உடையவரா?

Body mass index

(BODY MASS INDEX)  வயதிற்கு ஏற்ற உடற் திணிவு மிகவும் முக்கியமாகும். உடலின் (BODY MASS INDEX)  வயதிற்கு ஏற்ற உடற் திணிவைக் கணிப்பது எவ்வாறென்றால் :-

 வயதிற்கு ஏற்ற உடற் திணிவு (BODY MASS INDEX)=நிறை (கிலோகிராம்)/(உயரம் x உயரம் (மீட்டரில்))

உதாரணமாக உங்கள் நிறை 70 கிலோகிராமும் உயரம் 1.7 மீட்டரும் எனில்

உங்கள் வயதிற்கு ஏற்ற உடற் திணிவு (BODY MASS INDEX)=70/(1.7*1.7)

=24.22 ஆகும்.

சுகதேகியாக உள்ள ஒருவரின் வயதிற்கு ஏற்ற உடற் திணிவு (BODY MASS INDEX) 25 ஆகும் (மத்திமம்)

நீங்கள் வயதிற்கு ஏற்ற உடற் திணிவு உடையவரா? என்பதை உங்களது வயதிற்கு ஏற்ற உடற் திணிவு (BODY MASS INDEX) மூலம் கீழுள்ள தொகுப்பினால் அறியலாம்

18க்கு குறைவு – இந்நிலைமை உள்ளவர்களுக்கு பொதுவாக எந்த நோயும் ஏற்படலாம்.

18– 25 க்கு இடையில் – மத்திமம் – வாழ்க்கைக்கு உதவியாக இருக்கும்

26 – 32 க்கு இடையில் – பருமன் உள்ளவர்

32 க்கு மேல் – அதிகமான பருமனும் – கொழுப்பும் உள்ளவர்.

BODY MASS INDEX கல்குயுலேட்டர்

Facebook Comments

 

Leave a Reply