சவால் விட புதிய கூட்டல் தந்திரம் (டிரிக்) புதிர்

, , Leave a comment

சவால் விட புதிய கூட்டல் தந்திரம் (டிரிக்) புதிர்

உங்கள் நன்பரிடம் சவால் விட முன் 1089 எனும் எண்ணை நன்பனுக்கு தெரியாமல்  ஒரு காகிதத்தில் எழுதி மடித்து வைக்கவும்.

பின் நண்பனிடம் கீழ் கண்டவாறு செய்யச் சொல்லவும்

  1. மூன்று இலக்கங்களுடைய ஓர் எண்ணை ஒரு காகிதத்தில் உங்களுக்கு தெரியாமல் எழுத சொல்லவும். அம்மூன்று இலக்கங்களும் வித்தியாசமான எண்களுடனும் முதல் எண் கடைசி எண்ணை விட பெரிதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
  2. பின் அவ்வெண்ணை முன்பின்னாக எழுதி முதல் எண்ணிலிருந்து கழிக்கச் சொல்லவும்.
  3. மீண்டும் வந்த விடையை முன்பின்னாக எழுதி முதல் வந்த விடையுடன் கூட்டவும்.
  4. நண்பனின் விடையை முன் கூட்டியே கண்டு பிடித்தாக கூறி மடித்து வைத்த காகிதத்தை திறந்து பார்க்கும்படி கூறவும்.
  5. new sum trick
  6. மேற்கண்ட முறைபடி எந்த எண்ணுக்கு செய்தாலும் விடை 1089 ஆகும்.

Facebook Comments

 

Leave a Reply