புதிர்- பூனை எத்தனை எலியை உண்ணும்

, , 3 Comments

இப் புதிர் இலகுவாக தோன்றினாலும் உங்கள் விடை தவறாக இருக்கலாம். ஆறு பூனைகளுக்கு ஆறு எலிகளை உண்ண ஆறு நிமிடம் எடுக்கும் எனில் நூறு எலிகளை நூறு நிமிடங்களில்  உண்ண எத்தனை பூனைகள் தேவைபடும்.bel-cat-mouse-love

 

விடை

ஆறு பூனைகள்

ஆறு பூனைகள் ஆறு  எலிகளை உண்ண ஆறு நிமிடம் எடுக்கும் எனில் ஆறு  பூனைகளுக்கு ஒரு எலியை உண்ண ஒரு நிமிடம் எடுக்கும். எனவே ஆறு பூனைகளும் நூறு நிமிடத்தில் நூறு எலிகளை உண்ணும்.

Facebook Comments

 

3 Responses

Leave a Reply