விடுகதை Tamil Riddle

, , Leave a comment

  1. பார்ப்பதற்கு ஐந்து கால்; எண்ணுவதற்கு நான்கு கால் – அது யார்?

2. பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன?

3. பிறக்கும் போது வால் உண்டு;இறக்கும் போது வால் இல்லை. அது என்ன?

4. பொட்டுப்போல் இலை இருக்கும், பொரிபோல் பூப் பூக்கும், தின்னக்காய் காய்க்கும், தின்னாப் பழம் பழுக்கும் அது என்ன?

5.மணி அடித்தால் மலைப்பாம்பு நகரும். – அது என்ன?

விடைகள்

  1. யானை
  2. முடி
  3. தவளை
  4. முருங்கை
  5. ரயில்

Facebook Comments

 

Leave a Reply