20 சமூக வளை தள படப் புதிர்களின் விடைகள் (ANSWERS TO SOCIAL MEDIA TAMIL RIDDLES)

, , Leave a comment

தர்க்கரீதியாக சிந்திப்பது பகுத்தறிவின் தேவையாகும், ஏனெனில் இது நமது அன்றாட நடவடிக்கைகளை எளிதாக்குகிறது. மேலும், நாம் சிந்திக்கும்போது சிறந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம். 
விடை: கண்கள்
விடை: என்னை தூக்கிலிட்டு கொல்லுங்கள்
விடை: பென்சில்
விடை: சந்திரன்
விடை: சாக்கடையினுள் விழாது.
விடை: பத்து
விடை: எழுத்து ‘R’
விடை: வருடங்கள் வேறு
விடை: தாயக்கட்டை
விடை: மெழுகுவர்த்தி
விடை: 2 உட்பக்கம், வெளிப்பக்கம்
விடை: 8 ஆங்கில அரிச்சுவடிகூட்டல் A=1, B=2,C=3,…
விடை:மூவரும் மகன், தந்தை, பாட்டன்
விடை: 40, 10
விடை: நிழல்
விடை: சவப்பெட்டி
விடை: 4
விடை:சோளகம்
விடை: 1,3

Facebook Comments

 

Leave a Reply