புதிர்

கணித மாயம்

, , 4 Comments

கணித மாயம் 5 எலிகளுக்கு 5 இனிப்பை சாப்பிட 5 செக்கன் எடுப்பின் 4 எலிகளுக்கு 4 இனிப்பை சாப்பிட எத்தனை செக்கன் எடுக்கும்? 4 செக்கன் என்பது தவறான விடை கணித மாயம் சரியான விடை

Read Post →

மாயக் கணிதம்

, , 9 Comments

மாயக் கணிதம் ஓர் எண்ணை 9 ன் மடங்குகளால் (i.e 9 18 27 36 45 …) பெருக்க வரும் விடை ஒரே எண்ணாக அமையும். அவ்வெண் எது? மாயக் கணிதம் விடை

Read Post →

உங்களால் முடியுமா?

, , No Comment

உங்களால் முடியுமா? முட்டை வியாபாரி ஒருவர் தனது மூன்று பெண் பிள்ளைகளிடம் 90 முட்டைகளை மூத்தவளிடம் 10, இரண்டாம் மகளிடம் 30, கடைசி மகளிடம் 50வும் வழங்கி சந்தையில் விற்று வரும் படி கூறினார்.ஆனால் அவர் பிள்ளைகளுக்கு சில நிபந்தனைகளை விதித்தார். அனைவரும் ஒரே விலையில் முட்டைகளை விற்கவேண்டும்.…

Read Post →