கருஞ்சீரகம்

‘கருஞ்சீரக விதையில் ‘சாமைத்'(‘மரணம்’) தவிர மற்ற எல்லா நோய்களுக்கும் நிவாரணம் உள்ளது’

                                                       இறைத்தூதர் முஹம்மத் (ஸல்)

One thought on “கருஞ்சீரகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *